Polityka Prywatności

 

Szanowni Państwo,

Dążąc nieustannie do zapewnienia jak najlepszej ochrony danych osobowych, które zostały przekazane naszemu Punktowi Przedszkolnemu w celu realizacji umowy sprawowania opieki nad Państwa dziećmi, pragniemy Państwa poinformować, iż jesteśmy w pełni gotowi, aby chronić dane osobowe Rodziców i dzieci na najwyższym poziomie, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z nowymi przepisami.

Prosimy bardzo o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

1. Skąd mamy Pani/Pana dane?

 Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w związku z prowadzoną przez nas Działalnością opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, czyli zostały nam one udostępnione na mocy przepisów prawa bądź też za Państwa zgodą.

 

2. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Socjalna K5 - Kraina Młodych Odkrywców z siedzibą w Gołębiewie Starym nr 1, 99-300 Kutno

 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora?

 Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do realizacji naszej działalności, a robimy to na podstawie przepisów prawa między innymi takich jak:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania Dz.U. 2017 poz. 1657
 • oraz aktów wykonawczych do ww. przepisów.

4. Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku zawarcia umowy o sprawowanie opieki - Tak, ponieważ jest to niezbędne do realizacji umowy i wynika to z przepisów prawa.

Wymagamy też podania przez Panią/Pana danych osobowych na formularzach służących do

zgłoszeń uczestnictwa w organizowanych przez nas wydarzeniach.

Zakres zbieranych przez nas danych jest określony w regulaminach wydarzeń i zależy on od jego charakteru.

Poza podawaniem danych wynikających z przepisów prawa, podanie Pani/Pana danych jest dobrowolne.

Kraina Młodych Odkrywców w ramach sprawowania opieki zbiera jedynie podstawowe dane obejmujące nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, daty i miejsca ich urodzenia, nazwiska i imiona rodziców i adresy ich zamieszkania, oraz w celu usprawnienia kontaktu również numer telefonu przynajmniej do jednego rodzica lub prawnego opiekuna.

 

5. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

6.  W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej umowy, w tym do:

 • Informowania o wynikach rekrutacji.

 • realizacji usług opiekuńczych;

 • zapewnienia obsługi dotyczącej dzieci np. zapewnienie posiłków, organizowanie wycieczek, przedstawień, konkursów czy zawodów również pytań zgłaszanych pocztą e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;

 • obsługi skarg.

 • prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej zgody, w tym do:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

 • przesyłania ofert, zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Krainę Młodych Odkrywców;

 • informowania w sposób bezpośredni o ofercie Krainy Młodych Odkrywców;

 • zapisywania danych w plikach cookies podczas działania strony internetowej http://krainamlodychodkrywcow.pl/;

 • przedstawienia działalności Punktu przedszkolnego na forum mediów społecznościowych takich jak Facebook – strona https://www.facebook.com

 • zapewnienia udziału dzieci w zajęciach dodatkowych organizowanych w naszym punkcie przedszkolnym przez podwykonawców np. zajęcia ZUMBY czy zajęcia plastyczne, rytmiczne, zajęcia z logopedą lub nauka języka obcego.

 • Informowania bezpośredniego rodziców lub prawnych opiekunów których dane figurują w naszej bazie o problemach zdrowotnych lub wychowawczych dzieci pozostawionych pod naszą opieką.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Krainy Młodych Odkrywców w następujących celach:

 • zarządzania relacjami;

 • kontaktowych;

 • windykacji należności;

 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • prowadzenia analiz statystycznych;

 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych. 

Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:

 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;

 • zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;

 • wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.

7.  Komu będą przekazywane dane osobowe?

 • Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności. Spółdzielnia Socjalna K5 – Kraina Młodych Odkrywców, może także powierzać dane innym podmiotom, które wspierają naszą działalność, np. obsługa księgowa, prawna, kadrowa, ubezpieczeniowa itp.

 • podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

 • podmiotom świadczącym usługi:

                 - doręczania korespondencji

                 - świadczenia usług archiwizacyjnych

                 - obsługi hostingowej

                 - obsługi IT

8.  Jak długo są przetwarzane dane osobowe?

 • Okres przetwarzania danych osobowych przez Krainę Młodych Odkrywców zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez nas zgód lub innych oświadczeń a następnie przekazujemy je do archiwum.
 • Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
 • Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym - po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
 • W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
 • Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
 • Dane osobowe pracowników zawarte w dokumentacji kadrowej, przechowujemy przez okres 50 lat odpowiednio od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy oraz wytworzenia, z uwagi na jej istotne znaczenie dla uprawnień zatrudnionych.
 • Protokoły ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy oraz innej dokumentacji powypadkowej przechowywać będziemy przez okres 10 lat
 • Dowody księgowe przechowujemy przez cały rok obrotowy, a następnie archiwizujemy przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory dotyczą.
 • Dokumentację podatkową przechowujemy 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
 • Dokumenty dotyczące procesu nauczania, wychowania i opieki. Jako dokumentacja niearchiwalna, o czasowym znaczeniu praktycznym, przechowujemy przez 5 lat (np. dzienniki zajęć; dokumentacja dotycząca organizacji roku szkolnego - rozkłady zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, księgi zastępstw; dotycząca imprez i wycieczek; związana z rekrutacją uczniów; pomoce naukowe),
 • 10 lat (ubezpieczenia uczniów, wypadki uczniów),
 • 25 lat (np. dokumentacja dotycząca organizacji pracy - plany i programy nauczania, wychowania, kształcenia; dokumentacja dotycząca zewnętrznego nadzoru pedagogicznego),
 • Arkusze obserwacji dzieci przez okres 5 lat.

9. Jakie są uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych?

Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.

Można także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, iż przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Czy będziemy przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Zebrane przez Krainę Młodych Odkrywców dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

 

11. Czy będą przetwarzane dane osobowe w sposób automatyczny (w tym profilowane)?

Krainę Młodych Odkrywców nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  

                                                                                           Pozdrawiamy

                                                                                           Spółdzielnia Socjalna K5

                                                                                           Kraina Młodych Odkrywców  

 Uwaga: Treść niniejszej wiadomości może być poufna i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik lub odbiorca niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem, pracownikiem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja lub powielanie niniejszej wiadomości jest zabronione. Odbiorca lub czytelnik korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera. Dziękujemy.

                                                                                             Inspektor Ochrony Danych